🕵️‍♂️Những thứ tôi đã nghĩ:

LIST OF CHALLENGES ID Challgenge Done 1 SQL injection - authentication 🔐 2 SQL injection - authentication - GBK 🔐 3 SQL injection - string 🔐 4 SQL injection - numeric 🔐 5 SQL Injection - Routed 🔐 6 SQL Truncation 🔐 7 SQL injection - Error 🔐 8 SQL injection - Insert 🔐 9 SQL injection - file reading 🔐 10 SQL injection - Time based 🔐 11 SQL injection - blind 🔐 12 SQL injection - filter bypass 🔐🔐 ... Read More
1.Vòng lặp bất đồng bộ Đây là vấn đề muôn thưở cho ai code JS, đặt vấn đề với trường hợp sau đây: Trường hợp này, vòng lặp sẽ được chạy setTimeOut với time ngẫu nhiên và tất nhiên kết quả trả về không theo thứ tự của vòng lặp(0-9) 😊. Đây là một cách để JS xử lí nhanh hơn các ngôn ngữ khác, tuy nhiên ở một số trường hợp bạn cần dữ liệu được loop theo một cách đồng bộ thì lại khá bất tiện. ... Read More
Một số cty nước ngoài kiếm email phỏng vấn cũng bằng cách này, thường chỉ khai thác ở client , nên cứ bem theo view-source mà chơi thôi 🤞Tuy vậy HTB có một vài thủ thuật gài (mặc dù k đáng kể) như để canvas để chuột phải ko thể view-source hoặc view-source được thì đã minify cho xấu đi =))) Có hai file JS đáng nghi vấn, mở lên xem thử: ... Read More
#.LIST OF CHALLENGES ID Challgenge Done 1 [30 Points] HDC ✅ 2 [50 Points] I know Mag1k ✅ 3 [70 Points] Grammar ✅ 4 [20 Points] Lernaean ✅ 5 [30 Points] Cartographer ✅ 1.HDC [by Thiseas] Description : We believe a certain individual uses this website for shady business. Can you find out who that is and send him an email to check, using the web site’s functionality? ... Read More
1.Giới thiệu Javascript luôn có những điều kì lạ so với các ngôn ngữ khác. Object là kiểu đối tượng của JS và ai học JS cũng phải làm việc rất nhiều với nó, Object có thể chứa các thuộc tính, hàm ,… Hầu hết tất cả các đối tượng trong JS đều có kiểu là Object (Array là một ví dụ). Tuy nhiên khi thao tác với Object về việc copy thì gặp phải một vài vấn đề rắc rối , đó là shallow copy và deep copy. ... Read More
© SADDEAN 2018