[hackthebox.eu] Hackthebox Invite Code

Published on: 19 January 2019

Một số cty nước ngoài kiếm email phỏng vấn cũng bằng cách này, thường chỉ khai thác ở client , nên cứ bem theo view-source mà chơi thôi 🤞Tuy vậy HTB có một vài thủ thuật gài (mặc dù k đáng kể) như để canvas để chuột phải ko thể view-source hoặc view-source được thì đã minify cho xấu đi =)))

Có hai file JS đáng nghi vấn, mở lên xem thử:

https://www.hackthebox.eu/js/calm.js

console.log(`%c
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.                                         .
.           uuuuuuu                          .
.         uu$$$$$$$$$$$uu                        .
.        uu$$$$$$$$$$$$$$$$$uu                       .
.       u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u                      .
.       u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u                      .
.      u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u          K E E P C A L M    .
.      u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u                     .
.      u$$$$$$"  "$$$"  "$$$$$$u            A N D       .
.      "$$$$"   u$u    $$$$"                     .
.       $$$u    u$u    u$$$            H A C K      .
.       $$$u   u$$$u   u$$$                      .
.       "$$$$uu$$$  $$$uu$$$$"             T H I S      .
.        "$$$$$$$"  "$$$$$$$"                       .
.         u$$$$$$$u$$$$$$$u               B O X       .
.         u$"$"$"$"$"$"$u                        .
.    uuu    $$u$ $ $ $ $u$$    uuu                   .
.   u$$$$    $$$$$u$u$u$$$    u$$$$                   .
.    $$$$$uu   "$$$$$$$$$"   uu$$$$$$                   .
.   u$$$$$$$$$$$uu  """""  uuuu$$$$$$$$$$                  .
.   $$$$"""$$$$$$$$$$uuu  uu$$$$$$$$$"""$$$"                  .
.   """   ""$$$$$$$$$$$uu ""$"""                      .
.        uuuu ""$$$$$$$$$$uuu                       .
.    u$$$uuu$$$$$$$$$uu ""$$$$$$$$$$$uuu$$$                  .
.    $$$$$$$$$$""""      ""$$$$$$$$$$$"      HackTheBox v0.9.3    .
.    "$$$$$"           ""$$$$""      info@hackthebox.eu    .
.     $$$"             $$$$"                   .
.                                         .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .`,"color:#9acc14; background:black; font-family: monospace");

Đơn giản file này chỉ là console.log ra cho màu nè đầu lâu thôi 💀

Ngược lại file này đáng nghi hơn https://www.hackthebox.eu/js/inviteapi.min.js

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('1 i(4){h 8={"4":4};$.9({a:"7",5:"6",g:8,b:\'/d/e/n\',c:1(0){3.2(0)},f:1(0){3.2(0)}})}1 j(){$.9({a:"7",5:"6",b:\'/d/e/k/l/m\',c:1(0){3.2(0)},f:1(0){3.2(0)}})}',24,24,'response|function|log|console|code|dataType|json|POST|formData|ajax|type|url|success|api|invite|error|data|var|verifyInviteCode|makeInviteCode|how|to|generate|verify'.split('|'),0,{}))

Thứ nhất code đã bị obfuscation và minify, tuy nhiên bạn hãy để ý hàm eval kia sẽ thực thi đoạn script bên trong, cụ thể hơn hàm eval này chạy sẽ tạo ra 1 đoạn code bình thường.Bỏ hàm eval và pretty lại code

(function(p, a, c, k, e, d) {
  e = function(c) {
    return c.toString(36)
  };
  if (!''.replace(/^/, String)) {
    while (c--) {
      d[c.toString(a)] = k[c] || c.toString(a)
    }
    k = [function(e) {
      return d[e]
    }];
    e = function() {
      return '\\w+'
    };
    c = 1
  };
  while (c--) {
    if (k[c]) {
      p = p.replace(new RegExp('\\b' + e(c) + '\\b', 'g'), k[c])
    }
  }
  return p
}('1 i(4){h 8={"4":4};$.9({a:"7",5:"6",g:8,b:\'/d/e/n\',c:1(0){3.2(0)},f:1(0){3.2(0)}})}1 j(){$.9({a:"7",5:"6",b:\'/d/e/k/l/m\',c:1(0){3.2(0)},f:1(0){3.2(0)}})}', 24, 24, 'response|function|log|console|code|dataType|json|POST|formData|ajax|type|url|success|api|invite|error|data|var|verifyInviteCode|makeInviteCode|how|to|generate|verify'.split('|'), 0, {}))

Chạy luôn trong Chorme Dev-Tool là ra kết quả

function verifyInviteCode(code) {
  var formData = {
    "code": code
  };
  $.ajax({
    type: "POST",
    dataType: "json",
    data: formData,
    url: '/api/invite/verify',
    success: function(response) {
      console.log(response)
    },
    error: function(response) {
      console.log(response)
    }
  })
}

function makeInviteCode() {
  $.ajax({
    type: "POST",
    dataType: "json",
    url: '/api/invite/how/to/generate',
    success: function(response) {
      console.log(response)
    },
    error: function(response) {
      console.log(response)
    }
  })
}

Đến đây nhìn vô là biết ajax để gọi đến các api get code. Dùng postman gọi đển theo phương thức POST https://www.hackthebox.eu/api/invite/how/to/generate

  atob("SW4gb3JkZXIgdG8gZ2VuZXJhdGUgdGhlIGludml0ZSBjb2RlLCBtYWtlIGEgUE9TVCByZXF1ZXN0IHRvIC9hcGkvaW52aXRlL2dlbmVyYXRl")
  // "In order to generate the invite code, make a POST request to /api/invite/generate"

Theo gợi ý, tiếp tục gọi đển theo phương thức POST https://www.hackthebox.eu/api/invite/generate

  atob("QVpUU0EtSkJZUk8tQlpXUVYtV1VaTkYtVlJITVQ")
  //"AZTSA-JBYRO-BZWQV-WUZNF-VRHMT"

Đến đây là code code rồi, submit rồi reg acc vào chiến thôi!!

comments powered by Disqus