[JS] Shallow Copy & Deep Copy Trong JavaScript

Published on: 30 December 2018
Tags: javascript

1.Giới thiệu

Javascript luôn có những điều kì lạ so với các ngôn ngữ khác. Object là kiểu đối tượng của JS và ai học JS cũng phải làm việc rất nhiều với nó, Object có thể chứa các thuộc tính, hàm ,… Hầu hết tất cả các đối tượng trong JS đều có kiểu là Object (Array là một ví dụ).

Tuy nhiên khi thao tác với Object về việc copy thì gặp phải một vài vấn đề rắc rối , đó là shallow copydeep copy.Những sử dụng các toán tử gán (=), nó không tạo ra một object mới mà nó chỉ trỏ đến tham chiếu đến địa chỉ cho biến gán….Hmm nói nghe khó hiểu nhỉ:

  let hacker ={
    OS : "Kali Linux",
    Skill : "Rip Facebook",
    AGE : 10
  }

 // lúc này hackerClone chỉ trỏ đến địa chỉ của hacker chứ không tạo ra một object mới
  let hackerClone = hacker;    

  hackerClone.AGE = 100;

  console.log(hacker.AGE)         //100
  console.log(hackerClone.AGE)      //100

2.Một vài cách copy object trong JS

1. Loop

Cách này thuần cơ là tự viết hàm để có thể sao chép object ban đầu thành một object mới

  function clone(obj) {
    if (null == obj || "object" != typeof obj) return obj;
    var copy = obj.constructor();
    for (var attr in obj) {
      if (obj.hasOwnProperty(attr)) copy[attr] = obj[attr];
    }
    return copy;
  }

2. Object.assign

Bạn có thể xem chi tiết về Object.asign tại đây

  let hacker ={
    OS : "Kali Linux",
    Skill : "Rip Facebook",
    AGE : 10
  }

  let hackerClone = Object.assign({},hacker) 

  hackerClone.AGE = 100;

  console.log(hacker.AGE)         //10
  console.log(hackerClone.AGE)      //100

3. Spread operator

ES6 là một thứ tuyệt vời mà JS mang lại , ES6 hỗ trợ “Toán tử 3 chấm” để copy đơn giản nhất có thể

  let hacker ={
    OS : "Kali Linux",
    Skill : "Rip Facebook",
    AGE : 10
  }

  let hackerClone = {...hacker}  

  hackerClone.AGE = 100;

  console.log(hacker.AGE)         //10
  console.log(hackerClone.AGE)      //100

3.Vấn đề bắt đầu 🌋

Vậy shallow copy , deep copy là gì ?????? Mình sẽ bắt đầu bằng một ví dụ sau :

  let hacker ={
    OS : "Kali Linux",
    Skill : "Rip Facebook",
    AGE : 10,
		GirlFriends : {
			girl1 : "Cháu gái nắng",
			girl2 : "Em gái mưa"
		}
  }

  let hackerClone = {...hacker}
  // let hackerClone = Object.assigin({},hacker)

  hackerClone.GirlFriends.girl1 = "Bà Còng";

  console.log(hacker.GirlFriends.girl1)         //Bà Còng
  console.log(hackerClone.GirlFriends.girl1)      //Bà Còng

Ủa chuyện gì xảy ra ở đây vậy , sao hai Object trên lại cùng thay đổi giá trị 😂.Giải thích đơn giản thì đây chính là bẫy đặt ra trong shallow copy.Tuy đối tượng hackerClone đã ko còn tham chiếu đến hacker , tuy nhiên khi có 1 đối tượng lồng trong 1 đối tượng khác thì đối tượng con này vẫn tham chiếu đến Object ban đầu. Cụ thể hackerClone.GirlFriends đang tham chiếu đến hacker.GirlFriends 👏👏 Và đây chính là shallow copy

4.Giải quyết vấn đề

Sử dụng Deep Copy, đây là hình thức copy giá trị biến đến vùng nhớ khác và cắt đứt mọi quan hệ với biến cũ.Trong JS sử dụng thủ thuật

JSON.parse(JSON.stringify(object));

  let hacker ={
    OS : "Kali Linux",
    Skill : "Rip Facebook",
    AGE : 10,
		GirlFriends : {
			girl1 : "Cháu gái nắng",
			girl2 : "Em gái mưa",
			haveGirl : true
		}
  }

  let hackerClone = JSON.parse(JSON.stringify(hacker))

  hackerClone.GirlFriends.girl1 = "Bà Còng";

  console.log(hacker.GirlFriends.girl1)         //Cháu gái nắng
  console.log(hackerClone.GirlFriends.girl1)      //Bà Còng

Tuy nhiên =))) sử dụng cách này thì bạn không thể copy những method của thuộc tính trong Object 🤣🤣 Ôi JavaScript thật tuyệt zờiiiiiiiii Vậy "WHAT IS GOOD WAY TO COPY OBJECT IN JAVASCRIPT??". Vấn đề này khá ngặt nghèo, tuy nhiên mình sẽ để lại link cho các bạn tham khảo, mình sẽ trình bày ở các bài viết tiếp theo https://stackoverflow.com/questions/728360/how-do-i-correctly-clone-a-javascript-object?answertab=active#tab-top

comments powered by Disqus